ربات جدیدی برای تسریع در جمع آوری داده ها، تجزیه، تحلیل وضعیت محصولات کشاورزی

یک ربات سبک وزن و کم هزینه در نحوه جمع آوری داده ها و انجام کنترل میدانی توسط محققان،شرکتهای بذر و کشاورزان میتواند تحول ایجاد کند. ربات فنوتیپ TerraSenita توسط…

ادامه خواندنربات جدیدی برای تسریع در جمع آوری داده ها، تجزیه، تحلیل وضعیت محصولات کشاورزی

تلفیق داده ها و فناوری برای افزایش پایداری در کشاورزی

در نتیجه مصرف زیاد آب در کشاورزی، آب های جاری بسیاری از مناطق کالیفرنیا خشک و آبخوان ها تخلیه شده اند که نشست های چند فوتی جاده ها و ساختمان…

ادامه خواندنتلفیق داده ها و فناوری برای افزایش پایداری در کشاورزی

عوامل اصلی اختلاف ژنوتیپ در القاء فتوسنتز در سویا

Factors underlying genotypic differences in the induction of photosynthesis in soybean-2016 Factors underlying genotypic differences in the induction of photosynthesis in soybean [Glycine max (L.) Merr.] Crop leaves are subject…

ادامه خواندنعوامل اصلی اختلاف ژنوتیپ در القاء فتوسنتز در سویا