معرفی برنامه تلفن همراه جدیدی برای تشخیص بیماری ها در مزارع

برنامه کاربردی هوشمندی برای تلفن همراه توسط محققان ساخته شده است که با استفاده از هوش مصنوعی بیماریهای گیاهی را در مزارع با دقت بالا میتواند تشخیص دهد. این برنامه…

ادامه خواندنمعرفی برنامه تلفن همراه جدیدی برای تشخیص بیماری ها در مزارع

ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻌﻘﻮل ﻧﯿﺴﺖ

ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻌﻘﻮل ﻧﯿﺴﺖ/ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻗﻄﺮه آب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﮐﺮد. ﻣﺤﺴﻦ ﺟﻼلﭘﻮر، رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ: ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ…

ادامه خواندنﺗﻮﻗﻒ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻌﻘﻮل ﻧﯿﺴﺖ

بررسی طرح ارزیابی تحویل آب در کانال‌های شبکه آبیاری درودزن

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز در اولین جلسه کارگروه آب و خشکسالی کمیسیون کشاورزی در سال 1396 صبح روز پنجشنبه 17 فروردین ماه، میزبان آقای مهندس کشاورز، معاون…

ادامه خواندنبررسی طرح ارزیابی تحویل آب در کانال‌های شبکه آبیاری درودزن