ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺶ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ (دﺳﺎﻣﺒﺮ 2017)

ﻗﯿﻤ ﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻨﺪم و ذرت در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ…

ادامه خواندنﮔﺰارش ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺶ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ (دﺳﺎﻣﺒﺮ 2017)

افزایش سطح زیر کشت دانه های روغنی و حبوبات در قزاقستان

سمیناری تحت عنوان"حبوبات و دانه های روغنی:چشم انداز توسعه"در 4 اوت 2017(13 مرداد 96) در نمایشگاه expo2017 در آستانه قزاقستان توسط فائو برگزارگردید. سطح زیرکشت دانه های روغنی و حبوبات در این…

ادامه خواندنافزایش سطح زیر کشت دانه های روغنی و حبوبات در قزاقستان