کمبود کلسیم

کلسیم در آوندهای آبکش گیاهان تحرکی ندارند و چون نقش مهمی در رشد بافت مریستمی دارد، علایم کمبود کلسیم همیشه در بافت‌های جوان‌تر گیاه ظاهر می شود، ریشه‌های گیاه عمومأ…

ادامه خواندنکمبود کلسیم