دستورالعمل اجرائی مبارزه با بیماری های گندم

 ﮔﻨﺪم ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ راﻫﺒﺮدي ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸـﺖ آن ا زدﯾـﺮ زﻣـﺎن در دﻧﯿـﺎ  ﻣﻄﺮح بوده و بیش از 60 درصد اراﺿﯽ زﯾﺮﮐﺸﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.…

ادامه خواندندستورالعمل اجرائی مبارزه با بیماری های گندم

مدیریت تغذیه گیاه گندم و کلزا در شرایط تنش سرما

شدت خسارت یخبندان یا سرمای زیر صفر درجه در گیاهان زراعی به فاکتورهای متفاوتی مانند مرحله رشد گیاه یا  میزان رسیدگی محصول، میزان کاهش دما و طول زمانی که گیاه…

ادامه خواندنمدیریت تغذیه گیاه گندم و کلزا در شرایط تنش سرما

Identifying airborne migration routes of fungal pathogens to safeguard global food supply

Aggressive strains of the pathogenic fungus, Puccinia graminis f.sp. tritici, causing the  devastating crop disease wheat stem rust, have been detected in East Africa and the Middle East.These emerging and evolving…

ادامه خواندنIdentifying airborne migration routes of fungal pathogens to safeguard global food supply

(Flag smut) سیاهک برگي گندم

قارچ عامل بيماري سياهك برگي گندم به­ نام علمي Urocystis agropyriاست كه از قارچ­ه اي بازيديوميست است. علامت­ هاي بيماري: علامت ­هاي بيماري به­ صورت خطوط كشيده و خاكستري مايل…

ادامه خواندن(Flag smut) سیاهک برگي گندم

(Karnal bunt or Partial bunt) سياهك ناقص (هندي) گندم

عامل بيماري قارچي از قارچ­ هاي بازيديوميست به­ نام Tilletia indica (مترادف Neovossia indica) است. علامت­ هاي بيماري: علامت­ هاي ظاهري اين بيماري شبيه سياهك­ هاي پنهان است ولي تفاوت…

ادامه خواندن(Karnal bunt or Partial bunt) سياهك ناقص (هندي) گندم

زنگ زرد یا زرد نواری گندم

عامل بيماري زنگ زرد يا زنگ نواري گندم قارچي از بازيديوميست به­ نام Puccinia striiformis f. sp. tritici است. علامت­ هاي بيماري زنگ زرد به ­دليل اين­كه براي رشد و…

ادامه خواندنزنگ زرد یا زرد نواری گندم

(Brown rust or Leaf rust) زنگ قهوه اي يا زنگ برگي گندم

عامل بيماري زنگ قهوه­ اي يا برگي گندم قارچي از بازيديوميست به ­نامPuccinia recondita f. sp. tritici است كه به­ تازگي Puccinia triticina نيز ناميده شده است. علامت­ هاي بيماري…

ادامه خواندن(Brown rust or Leaf rust) زنگ قهوه اي يا زنگ برگي گندم

(Stem rust or black rust ) زنگ ساقه يا زنگ سياه گندم

بيماري زنگ ساقه ­ي گندم توسط قارچي از قارچ­ هاي بازيديوميست به­ نام Puccinia graminis f.sp. tritici ايجاد مي­ شود. علامت­ هاي بيماري علائم بيماري به صورت ظهور جوش­ هاي…

ادامه خواندن(Stem rust or black rust ) زنگ ساقه يا زنگ سياه گندم

(Common bunt) سياهك پنهان معمولي گندم

عامل بيماري دو قارچ از قارچ هاي بازيديوميست به­ نام­ هاي Tilletia caries (مترادف T. tritici) و Tilletia laevis (مترادف T. foetida) است. علامت­ هاي بيماري: تا قبل از ظهور…

ادامه خواندن(Common bunt) سياهك پنهان معمولي گندم