اسپید فید

مشخصات سورگوم اسپید فید جهت درج در فهرست ملی ارقام گیاهی ایران نام عمومی: سورگوم علوفه ای نام علمی:  Sorghum bicolor(L.) Moench نام رقم: اسپید فید نام به‌نژادگر(ان): عزیز فومن،…

ادامه خواندناسپید فید