کیمیا

مشخصات سورگوم کیمیا جهت درج در فهرست ملی ارقام گیاهی ایران نام عمومی: سورگوم دانه ای نام علمی:  Sorghum bicolor(L.) Moench نام رقم: کیمیا نام به‌نژادگر(ان): عزیز فومن، علی اکبر مختارزاده،…

ادامه خواندنکیمیا