مناطق مناسب کشت سورگوم در ایران

مناطق مناسب كشت سورگوم در ایران سورگوم با شرايط آب و هوايي ايران بخصوص مناطق گرم و خشك و معتدل آن سازگاري خوبي دارد .در مناطق مرطوب با استفاده از…

ادامه خواندنمناطق مناسب کشت سورگوم در ایران

کیمیا

مشخصات سورگوم کیمیا جهت درج در فهرست ملی ارقام گیاهی ایران نام عمومی: سورگوم دانه ای نام علمی:  Sorghum bicolor(L.) Moench نام رقم: کیمیا نام به‌نژادگر(ان): عزیز فومن، علی اکبر مختارزاده،…

ادامه خواندنکیمیا

اسپید فید

مشخصات سورگوم اسپید فید جهت درج در فهرست ملی ارقام گیاهی ایران نام عمومی: سورگوم علوفه ای نام علمی:  Sorghum bicolor(L.) Moench نام رقم: اسپید فید نام به‌نژادگر(ان): عزیز فومن،…

ادامه خواندناسپید فید