کلیات

فنون تشخیص در اختلالات تغذیه ای روش هایی جهت شناسایی کمبود های غذایی ، سمی یا نامتعادل بودن آنها در سیستم خاک و گیاه هستند. کمبود مواد غذایی هنگامی رخ…

ادامه خواندنکلیات

پتاسیم

مصرف پتاسیم بر اساس آزمون خاک تعیین می گردد. پتاسيم همانند نیتروژن و فسفر يكي از عناصر غذائي اصلي گياه به شمار مي‌آيد. مقدار جذب پتاسيم توسط غالب گياهان از جذب هر عنصر كاني ديگري به غير…

ادامه خواندنپتاسیم

نقش منگنز در گیاه

نقش منگنز در گیاه مهمترين نقش منگنز در گياه در مرحله فتوسنتز و توليد اكسيژن مي‌باشد كه منگنز در همان ابتداي مرحله فتوسنتزدر سيستم نوري (II) نقش گيرنده و انتقال…

ادامه خواندننقش منگنز در گیاه