کلیات

فنون تشخیص در اختلالات تغذیه ای روش هایی جهت شناسایی کمبود های غذایی ، سمی یا نامتعادل بودن آنها در سیستم خاک و گیاه هستند. کمبود مواد غذایی هنگامی رخ…

ادامه خواندنکلیات

پتاسیم

مصرف پتاسیم بر اساس آزمون خاک تعیین می گردد. پتاسيم همانند نیتروژن و فسفر يكي از عناصر غذائي اصلي گياه به شمار مي‌آيد. مقدار جذب پتاسيم توسط غالب گياهان از جذب هر عنصر كاني ديگري به غير…

ادامه خواندنپتاسیم