(اسكالد جو (كچلي برگ جو

سكالد جو (كچلي برگ جو) (Barley scald) قارچ عامل بيماري از قارچ­هاي ناقص و نام علمي آن Rhynchosporium secalis (مترادف Marsonia secalis) است. شكل جنسي براي اين قارچ شناخته شده…

ادامه خواندن(اسكالد جو (كچلي برگ جو

لكه قهوه اي معمولي جو

كه قهوه­اي معمولي جو (Spot blotch) نام علمي شكل جنسي قارچ عامل بيماري، Cochliobolus sativus است كه از قارچ­هاي آسكوميست است. شكل غير­جنسي آن كه در مزرعه قابل ديدن و…

ادامه خواندنلكه قهوه اي معمولي جو