ابرچالش” آب “در کمین اقتصاد ایران

از شش ابرچالشی که مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی رییس جمهور برشمرده،آب را باید ویژه تر در نظر گرفت،چه آنکه ایران کشوری خشک است و آب برای آن غنیمتی بزرگ.به…

ادامه خواندنابرچالش” آب “در کمین اقتصاد ایران

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي وزارت ﻧﯿﺮو در 4 ﺳﺎل دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ در ﺑﺨﺶ آب

 وزارت ﻧﯿﺮوي دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را در آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ از اﺑﺘﺪاي اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﮐﻨﻮن را داﺷﺘﻪ و در ﺑﺨﺶ ﺑﺮق ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ، ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺑﺮق…

ادامه خواندنﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي وزارت ﻧﯿﺮو در 4 ﺳﺎل دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ در ﺑﺨﺶ آب

600سد ساختیم، به دلیل مشکل 10 سد نباید دستاوردهای بخش آب را به چالش کشید

600 ﺳﺪ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ/ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻞ 10 ﺳﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺑﺨﺶ آب را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪ وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻧﯿﺮو ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﮔﻔﺖ: وزارت ﻧﯿﺮو ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ…

ادامه خواندن600سد ساختیم، به دلیل مشکل 10 سد نباید دستاوردهای بخش آب را به چالش کشید

مروری ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮ ﺟﻮاﯾﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ آب؛ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﻧﺎﻣﺰدی ﮐﺴﺐ ﺟﻮاﯾﺰ و ﻣﻌﺮﻓﯽ نموﻧﻪ ﺟﻮاﯾﺰ درﯾﺎﻓﺘﯽ

آب ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ارزش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به  شمار ﻣﯽ رود  و از مهمترین مؤلفه ها درحفظ تعادل و…

ادامه خواندنمروری ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮ ﺟﻮاﯾﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ آب؛ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﻧﺎﻣﺰدی ﮐﺴﺐ ﺟﻮاﯾﺰ و ﻣﻌﺮﻓﯽ نموﻧﻪ ﺟﻮاﯾﺰ درﯾﺎﻓﺘﯽ