600سد ساختیم، به دلیل مشکل 10 سد نباید دستاوردهای بخش آب را به چالش کشید

600 ﺳﺪ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ/ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻞ 10 ﺳﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺑﺨﺶ آب را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪ وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻧﯿﺮو ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﮔﻔﺖ: وزارت ﻧﯿﺮو ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﯽ آب را ﺑﺎ اﺣﺪاث 600 ﺳﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻞ 10 ﺳﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪ.ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺎﻧﺎ از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ، ﺣﺒﯿﺐ اﷲ ﺑﯿﻄﺮف در ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز )ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ، 29 ﻣﺮدادﻣﺎه( ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻧﯿﺮو در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺧﻮد، ﮔﻔﺖ: ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ، در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻮاردي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدهام ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ. ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻫﻤﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎ در اﯾﻔﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد. وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻧﯿﺮو ﮔﻔﺖ: ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﺑﻪ آﻣﻮزهﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ و رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎﯾﻢ اﺳﺖ. ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺨﺸﯽ، ﮔﺮوﻫﯽ و ﻓﺮدي را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي وزارت ﻧﯿﺮو و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آنﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﺻﺪاﻗﺖ و ﺻﺮاﺣﺖ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ. داﺷﺘﻦ روﺣﯿﻪ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدﭘﺬﯾﺮي و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎي اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ اﺳﺖ. وي در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ: ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﮐﺮدن واﺣﺪﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﺻﻞ ﻗﺮار دادن رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻦ ﺑﺮاي وزارت ﻧﯿﺮو اﺳﺖ. ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻري در اﻧﺘﺨﺎب و ارﺗﻘﺎء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﻪ ﻓﻌﻞ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪام؛ ﺑﺪاﻧﺪ، ﺑﺘﻮاﻧﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻري دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهام ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ارزشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻢ ﺑﯿﻄﺮف ﮔﻔﺖ: ﺗﻼش ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداري ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮرﮐﺎرﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪام. وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻧﯿﺮو اﻓﺰود: اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ. در ﻃﻮل 20 ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در وزارت ﻧﯿﺮو، 9 و ﻧﯿﻢ ﺳﺎل در ﺣﻮزه آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪام. دو و ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮي ﻃﺮح ﻫﺎي ﮐﺎرون 3 و ﮐﺎرون 4 ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و 8 ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪام. ﻃﯽ 12 ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻫﯿﭻ ﺳﻤﺘﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وزارت ﻧﯿﺮو ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻧﺘﺼﺎب ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ دور از ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي دوران ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.وي در اداﻣﻪ اﻓﺰود: داﺷﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺧﺪﻣﺖ در وزارت ﻧﯿﺮو در ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ را از اﻓﺘﺨﺎرات ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺎﻣﯿﻦ آب و ﺑﺮق و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺸﻮر را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﯽﻣﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ ﺟﺰء ذﺧﯿﺮه اﺧﺮوي  ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻢ. ﺑﺮاي ﺷﻔﺎﻓﯿﺖﺳﺎزي در دو زﻣﯿﻨﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮوﺣﻪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارم.
اﺣﺪاث 600 ﺳﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﯽ آب
ﺑﯿﻄﺮف ﮔﻔﺖ: ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﺳﺪﺳﺎزي ﻧﮑﺘﻪ اوﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ آن ﻣﯽﭘﺮدازم. ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺎرش، ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎرش ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﺑﺎرش در ﭘﻬﻨﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ را در زﻣﺮه ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻢ آب و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. ﻣﻬﺎر آبﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺟﺰء ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺮوزي اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﺑﻼﻏﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي در ﺳﺎل 1377 ﻣﻬﺎر آبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺤﺼﺎل آب و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ آب و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻧﯿﺮو ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮﺗﻼش، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻬﺎر آبﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮدهاي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد 169 ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﯽ ﺑﺰرگ، ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 200 ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺣﺪود 220 ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ در ﺣﺎل ﺑﻬﺮهﺑﺮداري در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﺣﺠﻢ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي اﯾﻦ ﺳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 52 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه آﺑﯽ 38 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ. اﯾﻦ 600 ﺳﺪي ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب، ﮐﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ﺟﺰء اﻓﺘﺨﺎرات ﺑﺰرگ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.وي ﻋﻨﻮان ﮐﺮد: ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺑﺰرﮔﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺪﯾﺮان ﺧﺪوم و زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻈﯿﻢ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺮ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﺎم 7 ﺳﺪ را ﻧﺎم ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺪود 10 ﺳﺪ را ﺳﺮاغ دارم ﮐﻪ داراي ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ. آﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻪ ﺑﺮاي 10 ﭘﺮوژه ﺳﺪﺳﺎزي وﺟﻮد دارد ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻤﻠﮑﺮد 600 ﺳﺪ در ﭘﻬﻨﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﯾﺮان ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺑﺎد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺪﺳﺎزي دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن 87 ﺳﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و آﺛﺎر ﺧﺴﺎرت آن ﺗﺒﻌﺎت ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻧﯿﺮو ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ 87 ﺳﺪ ﺑﺰرگ در دﻧﯿﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎري را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﻣﻮرد را ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ، 30 ﻣﻮرد از ﺳﺪﻫﺎي ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه در آﻣﺮﯾﮑﺎ، 5 ﻣﻮرد در ژاﭘﻦ، 7 ﻣﻮرد در ﺑﺮزﯾﻞ، 4 ﻣﻮرد در ﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﻘﯽ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.وي ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪﺳﺎزي در ﮐﺸﻮر 10 ﻣﻮرد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ از آن ﺑﺮده ﻧﺸﺪ ﺳﺪ ﻻر اﺳﺖ، ﮔﻔﺖ: ﺳﺪ ﻻر ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎر آن اﯾﻨﺘﺮﺟﯿﻠﻮ ﭘﯿﻤﺎن ﮐﺎر ﺳﺪ دز ﺑﻮده، اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎر از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎران ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺳﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻘﺪاري ﻓﻠﻮراﻧﺖ دارد ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اداﻣﻪ دارد.ﺑﯿﻄﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد: در ﻣﻮاردي ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮي اراﺋﻪ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﻣﻦ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻮد.وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻧﯿﺮو ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺪ ﺳﯿﻮﻧﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺪ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ را زﯾﺮ آب ﺑﺒﺮد و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: ﺗﺮاز ﺳﺮرﯾﺰ ﺳﺪ ﺳﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد 35 ﻣﺘﺮ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع و اﻧﺘﻬﺎي درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮي آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ 7 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد، ﺑﺎ ﺗﻼش 17 ﮔﺮوه ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﺗﻤﺎم آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﮐﺸﻒ و در ﻣﻮزه ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽﺷﻮد.ﺑﯿﻄﺮف ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺪ 15 ﺧﺮداد اﻗﺪام ﺑﺰرگ وزارت ﻧﯿﺮو در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد: در ﺑﺎزوي ﺧﺎﮐﯽ ﻣﻘﺪاري ﺗﺮاواﯾﯽ ﮐﻮه زﯾﺎدﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد وﻟﯽ ﺳﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري اﺳﺖ.وي ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﺼﻮص زرﯾﻨﻪ رود ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ، ﮔﻔﺖ:اﯾﻦ ﺳﺪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﻣﺮوز 50 ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي آﺑﯿﺎري دﺷﺖ ﻣﯿﺎﻧﺪوآب و در ﮐﻨﺎر آن ﻧﯿﺰ آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺗﺒﺮﯾﺰ، آذرﺷﻬﺮ، ﺳﻘﺰ، ﻣﯿﺎﻧﺪوآب را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در ﺧﺼﻮص رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﻤﺮود، ﻋﻨﻮان ﮐﺮد: ﯾﮑﯽ از اﻓﺘﺨﺎرات ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺖ ﮐﻪ آب از ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ دز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ.ﺑﯿﻄﺮف اداﻣﻪ داد: ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮدم را از دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻃﺮحﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ.وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻧﯿﺮو ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در ﺧﺼﻮص ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي وزﯾﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻮﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮم، ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﻦ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺘﻮﺻﻞ ﺑﻪ دروغ ﻧﺸﺪم زﯾﺮا ﺑﺮاي آﺑﺮو و آﺧﺮت ﺧﻮد ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻢ.وي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ 4 اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ، اﺧﻼق ﻣﺪاري، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻮري و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻري اﻋﺘﻘﺎد دارم، اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد: در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدهام اﯾﻦ 4 اﺻﻞ راﻫﺒﺮدي را در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﺎده ﮐﺮده و ﭘﺎي آن اﯾﺴﺘﺎدهام و از آن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻢ؛ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺧﻮد آن ﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﺑﯿﻄﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد: ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﻦ در 4 ﺷﺮﮐﺖ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ، ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎﻣﯽ اﯾﻔﺎي وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻨﻢ اﻟﺒﺘﻪ 2 ﺷﺮﮐﺖ از 4 ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه ﯾﮏ ﻧﺎم دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم دادﻧﺪ و ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻏﯿﺮﻣﻮﻇﻒ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده ام و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از 3 ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺼﺮاف داده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺟﻬﺮم ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﺳﭙﻪ، ﺗﺠﺎرت، ﻣﻠﯽ و ﻣﻠﺖ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز از آن اﻧﺼﺮاف ﻣﯽ دﻫﻢ. وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي اداﻣﻪ داد: ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدلﻫﺎي ﺑﺮﺷﻤﺮده و وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻬﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﻧﻬﺎد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در وزارت ﻧﯿﺮو و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻀﻌﯿﻒ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻋﺮﺻﻪ آب و ﺑﺮق و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي وزارت و وﺟﻮد ﻣﺪﯾﺮان ﺧﺪوم در اﯾﻦ وزرات، و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻓﺎﺋﻖ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ.وي ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر و ﺗﻼش ﻓﺮاوان در ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاري ه ﻣﺮدم و ﺑﺨﺶﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را ﮔﺴﺘﺮش و ارﺗﻘﺎء ﻣﯽدﻫﻢ، اداﻣﻪ داد: در ﻃﯽ 4 ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ وزارت ﻧﯿﺮو در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪيﮔﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻢ.ﺑﯿﻄﺮف ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺑﻼﻏﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي در ﺑﺨﺶ آب و اﻧﺮژي و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 4 ﺳﺎل ﺧﻮد در وزارت ﻧﯿﺮو ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد، ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ 3 ﻣﻮﺿﻮع در وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ آن ارﺗﻘﺎء ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ و ﺑﻬﺮهوري در ﺑﺨﺶ آب از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ذي ﻧﻔﻌﺎن. وي ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي اﯾﺮان در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق، ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري 20 ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق، اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺗﺎ 4 ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل، ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ، ارﺗﻘﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎزدﻫﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺣﺮارﺗﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ درﺻﺪ و رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ 40 درﺻﺪﯾﻒ ﺗﮏ رﻗﻤﯽ ﻧﻤﻮدن ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق، ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه وري و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق، ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮق، ﺑﻬﺒﻮد اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت اﻧﺮژي، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران داﺧﻠﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻓﻨﺎوري ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي وزارت ﻧﯿﺮو دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ اداﻣﻪ داد: ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ واﻗﻔﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺴﺌﻠﻪ آب ﯾﮏ دﻏﺪﻏﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺤﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺪاوم ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت اﻗﻠﯿﻤﯽ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺪود 120 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﻄﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد: ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺪود 1450 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل رﺳﯿﺪه ، ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان وارد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻤﺒﻮد آﺑﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد 62 درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﺸﻮر از ﻣﺮز ﺗﻨﺶ آﺑﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ و 54 درﺻﺪ از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ 50 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻤﺒﻮد آب ﺷﺪه اﻧﺪ.
وي اداﻣﻪ داد: در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻌﺪادي از رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﻢ آب ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﺸﮑﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎري از ﻗﻨﻮات و ﭼﺎهﻫﺎي آب ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺎﻻبﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﺸﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﺑﺴﯿﺎري از دﺷﺖﻫﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺴﺖ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺮوز ﻓﺮوﭼﺎﻟﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﮑﺎفﻫﺎي ﻃﻮﯾﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺸﺴﺖ ﻏﯿﺮﻣﺘﻘﺎرن زﻣﯿﻦ و ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎ اﻋﻮﺟﺎج ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻄﻮط و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﺑﺮق و آب رخ داده، ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ را ﺑﻪ ﺻﺪا درآورده اﺳﺖ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﯽروﯾﻪ آب ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎزي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آب ﮐﺸﻮر ﺣﺪود ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل و در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ 40 درﺻﺪ آن از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﯽ و 60 درﺻﺪ آن از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهاي از ﻣﺼﺎرف ﺷﺮب، ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺸﺎورزي اﺳﺖ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪهاي ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از 120 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ از اﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.وي اﻓﺰود: ورود ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ، ﭘﺴﺎبﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و زهآب ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺗﺎﻻبﻫﺎ و آبﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﻮري و آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري دوﻟﺖ ﮐﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮدهاي در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﻬﺮﻫﺎ در اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﻣﺮوز در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺤﺮان ﻗﺮار دارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺠﺪاﻧﻪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﯿﻢ. ﻣﺠﻠﺲ، دوﻟﺖ، ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ اﻣﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺸﻮر را از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﻮر دﻫﯿﻢ.ﺑﯽ ﻃﺮف اﻓﺰود: ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم، ﻋﺰﯾﺰان، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ راﻫﮑﺎر اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﭼﯿﺴﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺷﻨﯿﺪن ﻧﻈﺮات ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ راﻫﮑﺎر اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻬﺒﻮد، اﺻﻼح و ارﺗﻘﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺑﺨﺶ آب ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.ﺑﯿﻄﺮف اداﻣﻪ داد: در ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻬﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮي و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺣﺪاﮐﺜﺮي از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و روان آبﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺳﺎل 82 ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ.وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻧﯿﺮو اﻓﺰود: اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دو ﭘﺎرﭼﻪاي در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.اﯾﻦ وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوازدﻫﻢ اﻓﺰود: ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮﻧﺪ و راﻫﮑﺎر اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.ﺑﯿﻄﺮف اداﻣﻪ داد: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻪ ﺳﻄﺤﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ در 4 ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﺻﻮرت ﺗﺼﺪي ﺑﻨﺪه در ﺳﻤﺖ وزارت ﻧﯿﺮو، در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻟﺤﺎظ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وي اﻓﺰود: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد. وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻧﯿﺮو اﻓﺰود: روﻧﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮري ﺳﺪ ﮔﺘﻮﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه و درﺑﺎره درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي اﻧﺠﺎم داده و ان ﺷﺎءاﷲ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮح ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﯿﻦ ﺣﻮﺿﻪاي ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺷﺮب در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد و از ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎري ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد

A%8D%3B%8-%D600/47604http://www.iana.ir/fa/news/