ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي وزارت ﻧﯿﺮو در 4 ﺳﺎل دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ در ﺑﺨﺶ آب

 وزارت ﻧﯿﺮوي دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را در آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ از اﺑﺘﺪاي اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﮐﻨﻮن را داﺷﺘﻪ و در ﺑﺨﺶ ﺑﺮق ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ، ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺑﺮق و ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﮔﺰارش، ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﺎم ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در 4 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺎﻧﺎ از ﭘﺎون، در ﺑﺨﺶ آب و آﺑﻔﺎ از اﺑﺘﺪاي دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺗﺎ 15 ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎﻟﺠﺎري ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ آب و ﺗﺸﮑﯿﻞ 24 ﺟﻠﺴﻪ از اﺑﺘﺪاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ، ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﺑﻼغ آب ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺷﺮب، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺻﻨﻌﺖ، ﮐﺸﺎورزي و ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ از آبﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ 609 ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و از آبﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ 31 اﺳﺘﺎن و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از 25 ﺳﺪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ 3 ﻫﺰار و 392 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ را از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ داﻧﺴﺖ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش، آﺑﮕﯿﺮي از 9 ﺳﺪ ﺑﺎﺣﺠﻢ آب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻫﺰار و 53 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ، اﺣﺪاث 196 ﻫﺰارو 943 ﻫﮑﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ اﺻﻠﯽ و 19 ﻫﺰارو 129 ﻫﮑﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ ﻓﺮﻋﯽ، ﻣﺴﻠﻮب اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد 32 ﻫﺰار 728 ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز در 31 اﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل 1396 و اﺗﻤﺎم 24 ﻃﺮح آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ در 13 اﺳﺘﺎن (43 ﺷﻬﺮ) ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 812 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺘﺘﺎح و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از 18 ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ آب در 18 ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 850 ﻫﺰارو 707 ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در روز و اﻓﺘﺘﺎح و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از 40 ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب در 40 ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 1 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 66 ﻫﺰارو 389 ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ درروز را ﻣﯽﺗﻮان از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ وزارت ﺧﺎﻧﻪ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد.ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ روﯾﮑﺮد وزارت ﻧﯿﺮو در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺗﻌﺪاد روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه از ﺷﺒﮑﻪ آب ﻣﻄﻤﺌﻦ، 5 ﻫﺰارو 666 روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺪود 4 ﻣﯿﻠﯿﻮن و 270 ﻫﺰارو 988 ﻧﻔﺮ و ﺗﻌﺪاد 2 ﻫﺰار و 240 ﻫﺰار ﻓﻘﺮه اﻧﺸﻌﺎب ﺟﺪﯾﺪآب ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 724 ﻫﺰار ﻓﻘﺮه اﻧﺸﻌﺎب ﺟﺪﯾﺪ آب روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و 865 ﻫﺰار ﻓﻘﺮه اﻧﺸﻌﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت وزارت ﻧﯿﺮو در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺿﻤﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان آب ﺑﺪون درآﻣﺪ از 26 درﺻﺪ در ﺳﺎل 94 ﺑﻪ 25,5 درﺻﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1395، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي آﺑﺮﯾﺰ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي آﺑﺮﯾﺰ زاﯾﻨﺪه رود، ﮐﺮﺧﻪ، ﺳﻔﯿﺪ رود، اروﻣﯿﻪ، ﻫﺮاز، ﺑﺨﺘﮕﺎن و … ﻧﯿﺰ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي اوﻟﻮﯾﺖ دار و ﺗﺼﻮﯾﺐ آن در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﻮر آب ﺧﺎص وزارت ﻧﯿﺮو (ﺑﺮاي 19 رودﺧﺎﻧﻪ اوﻟﻮﯾﺖ دار) اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ: اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ از ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺮزي وﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات از ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮحﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﻀﺎم اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺣﯿﺎ و ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 15 ﭘﺮوژه ﮐﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺟﺮاي 12 ﭘﺮوژه و وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي و ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮاي ﺳﻪ ﭘﺮوژه آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻫﺪاﻓﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺒﺮان 120 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮐﺴﺮي ﻣﺨﺰن ﺗﺠﻤﻌﯽ آﺑﺨﻮانﻫﺎ ﻇﺮف ﻣﺪت 20 ﺳﺎل را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮي از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ، ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺨﺼﯿﺺ آب ﺑﻬﻨﮕﺎم در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي اﻫﺪاف ﻃﺮحﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي 11 واﺣﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﮏ ﻫﺰار و 88 ﻣﮕﺎوات و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻧﺮژي ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻫﺰار و 428 ﮔﯿﮕﺎوات ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﺰ ادﻋﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ وزارت ﻧﯿﺮو در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .