گوگرد

مصرف گوگرد نیز بر اساس آزمون خاک تعیین می گردد.

گوگرد سبب اصلاح بافت خاک شده ، pH خاک را کاهش داده و در نتیجه جذب ریز مغذی ها را توسط گیاه افزایش می دهد.

در ذرت نیاز به گوگرد بیشتر از ازت می باشد و رعایت دقیق آن سبب 2 تا 3 تن افزایش تولید خواهد شد .

گوگرد پودری بصورت مخلوط با بنتونیت و باکتری تیوباسیلوس مورداستفاده قرار می گیرد.

علائم کمبود گوگرد در ذرت:

علائم کمبود به صورت کوتولگی دیده می شود بوته ها دچار کوتولگی دیرس می شوند و یک حالت عمومی ( کلروز) در اندامهای سبز بالای خاک دیده می شود که مشابه عوارض ناشی از کمبود ازت می باشد . در تعدادی از حالات؛ کلروز بین رگبرگ نیز مشاهده می شود و این حالت زردی، بیشتر در برگ های جوان ظاهر میشود.معمولاً کمبود گوگرد پس از کمبود ازت به چشم می خورد .

sulfur2

sulfur

17severesulfurdef

دیدگاهتان را بنویسید