گندم نان رقم پیشگام

با توجه به محدودیت منابع آب در کشور،ارقام گندم آبي در مناطق سرد با کم آبیاری آخر فصل مواجه مي شوند. در اين مناطق اغلب كشاورزان بدليل نداشتن آب كافي در بهار آبیاری های آخر فصل را در گندم قطع و به زراعت های تابستانه اختصاص می دهند و نمي توانند در زراعت گندم به دفعات كافي آبياري را اجرا كنند و نتيجه مطلوب از كشت ارقام پر توقع به آبياري بدست نمي آورند.بنابراین ایجادارقامی که بتوانند در هر دو شرایط آبیاریمعمولیو یا آبیاری محدود آخر فصل محصول بیشتر و مطمئن تری تولید کنند اهمیت بسیار زیادی پیدا می کنند..رقم پیشگام با دورگ گيري در سال1374در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با هدف انتقال مقاومت به بیماری زنگهاو نیز تحمل نسبی به کم آبیاریآخر فصل ازدورگ گیری رقم چینی90-Zhong 87با رقم برکت ایجاد شدمراحل انتخاب در ايستگاههايکرج، اردبیل، همدان، زنجان، میاندواب، مشهد و تبریزانجام شد.متوسط عملکردآندر شرایط آبیاری معمولی 8.738 تن در هکتار ودر شرایط آبیاری محدود با قطع آبیاری در مرحله شکم خوشه ای 5.146 تن در هکتار عملکرد دانه می باشد. رکورد تولید این رقم در شرایط آبیاری معمولی در ایستگاه کرج و مزرعه زارعین پیشرو در همدان به ترتیب 10.065 و 9.230 تن دانه و در قزوین و فریمان در مزرعه کشاورز در شرایط قطع آبیاری (حدود 7 تا 10 روز بعد از مرحله گرده افشانی) حدود 8.200 تن  دآانه در هکتاربودهاست.رقم پیشگام نسبت به بیماری زنگ زرد مقاومت دارد ومیزان تحمل به انجمادآن بیشتر ازاکثرارقام متداول اقلیم سرداست.  اینرقم به دلیل مقاومت به خوابیدگی در شرایط سیستم آبیاری بارانی نسبت به دیگر ارقام رایج ارجحیت دارد.رقم پیشگام جهت كشت در اقليم سرد استان های همدان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی ومناطق سرد استان های خراسان، زنجان، قزوین و مرکزی در شرایط آبیاری معمول ویا با محدودیت آبیاری اواخر فصل توصیه می شود.

1fc372946c0b98fb8d7f87d4c38ea83a_L

بعضی از ویژگی های گیاهی و زراعی گندم نان رقم ميهن پیشگام: 

   تيپ رشد

بینابین

   ميانگين ارتفاع بوته

96-93 سانتي­متر

   تاريخ رسيدن

متوسط­ رس

   ميانگين وزن هزار دانه

46 گرم

   رنگ دانه

زرد

   مقاومت به خوابيدگي

مقاوم

واكنش به بیماری­ ها

 واکنش به تنش ­های محیطی

مقاوم متحمل به سرما

 

دیدگاهتان را بنویسید