کیمیا

مشخصات سورگوم کیمیا جهت درج در فهرست ملی ارقام گیاهی ایران

نام عمومی: سورگوم دانه ای

نام علمی:  Sorghum bicolor(L.) Moench

نام رقم: کیمیا

نام به‌نژادگر(ان): عزیز فومن، علی اکبر مختارزاده، علیرضا بهشتی و عالیه امامی

مالک رقم: مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

منشاء رقم: از تلاقی رقم داخلی با خارجی

شجره یا روش اصلاحی: به روش پدیگری یا شجره ای

سال معرفی رقم:  1376

ویژگیهای اصلی رقم که بیانگر خصوصیات زراعی/باغی مهم (عملکرد، مقاومت به تنش های زنده و غیر زنده، ارزش‌های کیفی و …) در زمان معرفی رقم بوده است:

1-متوسط رس بودن   

2- تک ساقه بودن   

3- پاکوتاه بودن   

4-میانگین ارتفاع بوته 115 سانتی متر 

5- برداشت مکانیزه   

6- عملکرد بالا 9- 7.5 تن در هکتار   

7- راحتی تولید بذر ( به علت خالص بودن رقم)  

8- پایداری عملکرد    

9- جهت خوراک دام و طیور ، صنایع مالت و نشاسته سازی 

مناطق یا اقلیم‌های توصیه شده کشت رقم: مناطق معتدل، گرم، گرم و خشک

دیدگاهتان را بنویسید