کشف یک قدرت ویژه در گندم

محققان دانشگاه کوئینزلند موفق به کشف جدیدی در رابطه با فتوسنتز شده اند که ممكن است به تولید ارقام گندم با رشد سریعتر و سازگاری بهتر با شرایط گرم و خشک بیانجامد. جزئیات این یافته که بصورت مقاله ای در مجله Scientific Reports منتشر شده است نشان می دهد که فتوسنتز علاوه بر برگ ها، در دانه های گندم نیز اتفاق می افتد. سطح زیرکشت گندم بیش از هر محصول دیگری است. بنابراین پیامدهای این کشف می تواند منجر به تولید گندم های بهتر، با رشد سریعتر، عملكرد بهتر و قابل کاشت در مناطقی باشد که در حال حاضر قابل کاشت برای گندم نیستند. پروفسور هنری مسئول این پروژه می گوید که این یافته بر اساس یک کشف بیولوژیكی که بر روی نیشكر بدست آمده است و حتی احتمال دارد که برنده جایزه نوبل گردد. گیاهان از نظر نوع فتوستز به دو دسته C3 ,C4 تقسیم می شوند. در گیاهان کربنC4سریعتر جذب شده و گیاه بویژه در محیط های نیمه گرمسیری و گرمسیری رشد سریعتری دارد. گندم از نظر نوع فرایند فتوسنتز در برگها به دسته C3 تعلق دارد. اما محققان مسیر فتوسنتزی C4 را که تا کنون ناشناخته بود در دانه گندم کشف کرده اند.

 

دیدگاهتان را بنویسید