کشت نشایی ذرت

کشت نشائی ذرت برای اولین بار در کشور و استان فارس انجام گردید.

در این روش کشت ابتدا بذر ذرت درگلخانه کشت و تا رسیدن به مرحله 3-2 برگی(ارتفاع 20 سانتی) درگلخانه نگهداری می گردد و سپس توسط دستگاه نشاء کار براساس استاندارد فاصله ردیف که 75 سانتیمتر می باشد و فاصله روی ردیف 15-10 سانتی متربه زمین اصلی انتقال داده می شود.

محل اجراء

 • سطح اجرا شده در شهرستان پاسارگاد 2 هکتار و ارقام مصرفی بولسون، 703 و سیلوکینگ بودند.
 • منطقه دشت رحمت(روستای رحمت آباد)
 • در این روش بذر ذرت در گلخانه در سینی کاشت قرار گرفته و در مدت زمان کوتاهی بوته های ذرت در مرحله  2 تا3برگی به زمین اصلی انتقال می یابد.درگلخانه دومرحله  ابیاری معادل 60 لیتر مصرف میگردد،که در روش معمول حدود 1000 الی 2000 متر مکعب در مرحله خاکاب آب مصرف میشود تا بذر سبز شود. حال چنانچه روش آبیاری سیستم تحت فشار(سوپر دریپ و….)باشد کاهش چشمگیر مصرف آب خواهیم داشت که پس از انتقال بوته های ذرت به زمین اصلی بااین روش آبیاری وکوتاه شدن شدن دوره رشد واستفاده از ارقام زود ومیانرس عملا مصرف آب به حدود نصف وحتی کمتر از روش مرسوم خواهد رسید.
 • کودهای مصرفی در خزانه:کود آهن به نسبت  یک در هزار به صورت محلول پاشی)3 مرحله)
 • مصرف کود به صورت محلول پاشی (4 مرحله)
 • مصرف قارچ کش بنومیل  طی 2 مرحله

روش کاشت

 • کاشت با دستگاه نشاء کار دو ردیفه
 • فاصله ردیفه ها 75 سانتی متر
 • فاصله بوته بر روی ردیف 16و18و23 سانتی متر

 1

2

دستگاه نشاء کار وانتقال به زمین اصلی

3

4

مرحله کاشت

6

آبیاری مزرعه: روش آبیاری به صورت نواری (TYPE)

7

8

تعداد دفعات آبیاری

 • از ابتدا تا انتها13-12مرحله آبیاری بطوریکه یک ماه اول 5روزه یکبار هر هکتاری 6ساعت که ماه دوم 10روزه یکبار هر هکتار 12 ساعت

8

کودها وسموم مصرفی

 • مصرف کود اوره : به میزان400 کیلو گرم طی 4 مرحله جهت 2 هکتار
 • کود مرغی به صورت مایع به میزان 20 لیتر همراه با آب آبیاری جهت 2 هکتار
 • مصرف سم کروز به میزان 2لیتر در هکتارجهت مبارزه با علفهای هرز(2هفته پس از کاشت)
 • مصرف سم کنفیدور به میزان 5 لیتر در هکتارجهت مبارزه با آفات احتمالی(2هفته پس از کاشت)

9

10

مزرعه کشت نشائی

11

12

عملکرد ارقام

 • رقم 703 به فاصله 16.6 سانتی متر با تعداد 80120 بوته درهکتار وتولید 80120 کیلو گرم در هکتار
 • رقم بولسون به فاصله 18.1 سانتی متر با تعداد 73480بوته درهکتار وتولید 73480 کیلو گرم در هکتار
 • رقم بولسون به فاصله 23.6 سانتی متر با تعداد 56350 بوته درهکتار وتولید 74382 کیلو گرم در هکتار
 • رقم سیلوکینگ به فاصله 16.6 سانتی متر با تعداد 80120 بوته درهکتار وتولید 79078 کیلو گرم در هکتار
 • رقم سیلوکینگ به فاصله 18.1 سانتی متر با تعداد 73480 بوته درهکتار وتولید 75831 کیلو گرم در هکتار
 • رقم سیلوکینگ به فاصله 23.6 سانتی متر با تعداد 56350 بوته درهکتار وتولید 73250 کیلو گرم در هکتار

رقم بولسون 

بولسون

رقم سیلوکینگ

سیلوکینگ

میزان آب مصرفی

 • آب مصرفی در روش کشت مرسوم به غرقابی (جوی وپشته ای) به میزان 10تا 15 هزار متر مکعب بسته به شرایط آب وهوایی منطقه
 • آب مصرفی در روش کشت مرسوم به صورت آبیاری نواری(TYPE) به میزان 7000 تا 7500هزار متر مکعب
 • آب مصرفی در روش کشت نشایی به صورت آبیاری نواری(TYPE) به میزان 4000 تا 4500هزار متر مکعب
 • به عنوان مثال در روش مرسوم 10الی 15 مرتبه آبیاری معادل 10000 الی  15000مترمعکب آب درمزارع ذرت صورت می گیرید، درعین حالی در روش آبیاری نوین این میزان به حدود نصف یعنی 7000 الی 7500 متر مکعب خواهد رسیدو در روش کشت نشایی با حذف دو مرحله آبیاری اولیه وروش آبیاری نوین تعداد دفعات آبیاری در زمین اصلی به حدود 10الی 13 مرتبه معادل حدود 4000تا 4500 مترمکعب خواهد رسید.(که این روش کشت و آبیاری عملا درشهرستان پاسارگاد-منطقه دشت رحمت اتفاق افتاده است)

5

مزایای کشت نشایی ذرت

 • حذف یک الی دو مرحله آبیاری در مراحل خاک آب و پی آب به میزان  یک تا دوهزار متر مکعب
 • اطمینان از وجود قوه نامیه بذور به هنگام سبز شدن و کاهش میزان بذر مصرفی
 • کوتاه نمودن طول دوره رشد گیاه و استقرار هر چه بهتر گیاه در خاک وجلو گیری از خطرات ناشی از سرما زدگی آخر فصل رشد
 • به علت رشد یکنواخت وسریع بوته های ذرت(نشاءها)،قدرت رقابت علفهای هرزکاهش می یابد.

13

معایب کشت نشایی ذرت

 • 1- بالا بودن هزینه های کشت بذر در خزانه وانتقال به زمین اصلی (بالغ بر 35000000 ریال)
 • 2- فراهم نبودن دستگاه نشاء کار مخصوص ذرت و نهاده وابزارلازم جهت اجرای
 • 3-مشکل اقتصادی کشاورزان دراجرای سیستم آبیاری نوین(تحت فشارنظیرآبیاری TYP)و همچنین اخذ تسهیلات دراین زمینه

پیشنهادات

 • 1- با توجه به اینکه تولید نشاء هزینه زیادی لازم دارد،لذا جهت پوشش دادن به هزینه ها تسهیلات واعتبارات لازم در نظر گرفته شود.
 • 2-جهت محاسبه دقیق آب مصرفی از کنتور حجمی استفاده گردد.
 • 3-در مجاورت طرح همزمان مزرعه شاهد با تاریخ کشت یکسان در نظر گرفته شود
 • 4-فواصل کشت نشاء ها در مزرعه 12الی13 سانتی کاهش یابد
 • 5-تامین اعتبار وتسهیلات لازم وسهولت در پرداخت ،جهت اجرای سیستم های نوین آبیاری نظیر TYP درنظرگرفته شود.

دیدگاهتان را بنویسید