پیام

مشخصات سورگوم پیام جهت درج در فهرست ملی ارقام گیاهی ایران

نام عمومی: سورگوم دانه ای

نام علمی:  Sorghum bicolor(L.) Moench

نام رقم: پیام

نام به‌نژادگر(ان): عزیز فومن، علی اکبر مختارزاده، علیرضا بهشتی و عالیه امامی

مالک رقم: مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

منشاء رقم: از سلکسیون F1 خارجی

شجره یا روش اصلاحی: به روش پدیگری یا شجره ای

سال معرفی رقم:  1376

ویژگیهای اصلی رقم که بیانگر خصوصیات زراعی/باغی مهم (عملکرد، مقاومت به تنش های زنده و غیر زنده، ارزش‌های کیفی و …) در زمان معرفی رقم بوده است:

 1- زود رس بودن

 2- تک ساقه بودن

 3- پاکوتاه بودن

 4- میانگین ارتفاع بوته 125 سانتی متر

 5- برداشت مکانیزه

 6- عملکرد بالا 8-6 تن در هکتار

 7- تولید بذر راحت (به علت لاین خالص بودن)

مناطق یا اقلیم‌های توصیه شده کشت رقم همه مناطق ایران: سرد، معتدل، گرم، گرم و خشک

دیدگاهتان را بنویسید