هیبرید گازدا

 گازدا بذر ذرت هیبرید، از گروه 450 و در گروه میان رس طبقه بندی شده است این بذر به منظور تولید دانه کاربرد دارد. با قدرت جوانه زنی اولیه بالا، مقاوم به تنش های محیطی به خصوص شوری و بیماری ها است. 
gazda
gazda1
gazda2
gazda3
gazda4
gazda5

دیدگاهتان را بنویسید