هیبرید ماسیل

 ماسیل بذر ذرت هیبرید از گروه 630 و میان رس- دیر رس می باشد که گیاهی اختصاصی برای تولید علوفه است از مشخصه های این بذر ارتفاع قابل توجه بوته آن می باشد این گیاه در بلای بلال خود تا 11 برگ تشکیل می دهد که نشان گر تولید علوفه بسیار فراوان تر از ذرت های معمولی یا دو منظوره است. این رقم مقاوم به ویروس کوتولگی و سیاهک ذرت می باشد که آن را در میان سایر بذور هم رده ی خود، شاخص نموده و تولیدی موفق را برای بهره برداران، محقق می نماید.
masil
masil2
masil3
masil5

دیدگاهتان را بنویسید