هیبرید سینگل کراس کرج 703

هیبرید جدید ذرت کرج 703

این هیبرید پس از سالها تلاش به نژادگران مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در زمستان سال 1392 رسماً با نام هیبرید سینگلکراس کرج 703 نامگذاری و معرفی شد.

هیبرید جدید در آزمایشات مزارع زارعین با میانگین عملکرد 14.099 تن در هکتار نسبت به هیبرید شاهد کرج 704 معادل 1.878  تن در هکتار (15.4 درصد) برتری نشان داد.

 7032

هیبرید کرج 703 قابل توصیه در مناطق معتدل استانهای : کرمانشاه، فارس (کشت تأخیری)، اصفهان(کشت تأخیری)، خراسان رضوی، لرستان، مازندران و مغان و همچنین در کشت دوم مناطق : شمال خوزستان، ایلام، ارزوئیه کرمان  و  جیرفت و کهنوج توصیه شده است.

این هیبرید در مقایسه با هیبرید قدیمی سینگل کراس کرج 704 دارای برتریهای زیر میباشد:

       •     پر محصولتر

       •    خشک شدن سریعتر و امکان  برداشت  زودتر از 704( 7 5 روز زودتر قابل برداشت)

       •    دوام سبزینه ای (Stay Green) یعنی علیرغم خشک شدن غلاف بلال، هنوز برگه سبز و مواد غذایی به دانه ها میرساند.

در مقایسه با هیبرید 704، در تولید بذر هیبرید:

 •     سادگی حذف گل تاجی پایه مادری بسیار سادهتر است.

 •     عملکرد بالاتری در تولید بذر هیبرید  دارد.

7034

طرح های تحقیقی ترویجی در مزارع کشاورزان سال 91: کرمانشاه

Untitled

نتایج بذرهای توزیع شده بین زارعین استان: سال 1392 کرمانشاه

11

نتایج بذرهای توزیع شده بین زارعین استان: سال 1392 کرمانشاه

12

دیدگاهتان را بنویسید