هیبرید سینگل‌کراس کرج 706

هیبرید جدید ذرت کرج 706

این هیبرید پس از سال‌ها تلاش به نژادگران مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در زمستان سال 1391 رسماً با نام هیبرید سینگل‌کراس کرج 705 نامگذاری و معرفی شد.7063

هیبرید جدید در آزمایشات مزارع زارعین با میانگین عملکرد  11.280 تن در هکتار نسبت به هیبرید شاهد کرج 704معادل 1.683 تن در هکتار (15.9 درصد) برتری نشان داد. هیبرید کرج 706 از نظر رسیدن شبیه هیبرید کرج 704 است ولی پرمحصول‌تر از هیبرید کرج 704 می‌باشد. هیبرید جدید قابل توصیه در کشت اول  استان‌های : فارس(کشت تأخیری)، اصفهان (کشت تأخیری) وکرمانشاهو همچنین قابل توصیه در کشت دوم  مناطق شمال خوزستان، جیرفت و کهنوج،  ارزوئیه کرمان و مغانمی‌باشد.

7062

در مقایسه با هیبرید قدیمی کرج 704، هیبرید کرج 706 دارای مزیت‌های زیر می‌باشد:

ü       مقاومت نسبی به فوزاریوم بلال

ü       نیمه مقاوم به سیاهک معمولی

ü       از نظر رسیدن شبیه 704 ولی پر محصول تر است

ü       در بررسی مشاهده‌ای سال 1393 در کرج، بیشترین تحمل را به گرما نسبت به بقیه هیبریدها نشان داد.

706

دیدگاهتان را بنویسید