هیبرید سیلو کینگ

سیلوکینگ بذر ذرت هیبرید از گروه 530 و میان رس می باشد، گیاهی اختصاصی برای تولید علوفه است. از مشخصه های این بذر ارتفاع قابل توجه بوته آن می باشد این گیاه در بالای بلال خود تا 11 برگ تشکیل می دهد که نشان گر تولید علوفه بسیار فراوان تر از ذرت های معمولی یا دو منظوره است از خصیصه های مهم و بارز ذرت های هیبرید میان رس معرفی شده مقاومت نسبت به ویروس کوتولگی و سیاهک ذرت می باشد که آن را در میان سایر بذور هم رده ی خود ، شاخص نموده و تولیدی موفق را برای بهره برداران، محقق می نماید.
silooking
silooking2

دیدگاهتان را بنویسید