نقش منگنز در گیاه

نقش منگنز در گیاه

مهمترين نقش منگنز در گياه در مرحله فتوسنتز و توليد اكسيژن مي‌باشد كه منگنز در همان ابتداي مرحله فتوسنتزدر سيستم نوري (II) نقش گيرنده و انتقال دهنده الكترون را ايفاء مي‌كند. نقش ديگر منگنز شركت داشتن اين عنصر در آنزيمهاي آنتي‌اكسيدان است كه جلوي فعاليت راديكالهاي آزاد را مي‌گيرد كه در نتيجه، مانع از تخريب و انهدام چربيهائي از جمله گليكوليپيدها و اسيدهاي چرب موجود در غشاء مي‌شود. منگنز همچنين در سنتر قندها موثر است كه با كمبود آن مقدار قند توليد شده در فرايند فتوسنتز كاهش مي‌يابد. چوبي شدن ساقه گياه بستگي به مقدار منگنز دارد و درصورتيكه ميزان آن كافي باشد گیاه در برابر حمله امراض و قارچها و همچنين آفات مقاوم مي‌شود. منگنز نقشهاي موثر ديگري نيز در فعاليتهاي اكسايش و احياء گياه ايفاء مي‌كند و عنصري موثر براي ساختATP و آنزيم فسفوكيناز و فسفوترانسفراز نيز مي‌باشد.

mn

علائم کمبود منگنز در ذرت:

تحریک و پویایی منگنز در گیاه کم است . به همین دلیل علائم آب ابتدا در بافتهای جوان گیاه مشاهده می شود.

هرچند علائم کمبود منگنز در ذرت نادر است ، اما در اثر کمبود این عنصر  در مزارع ذرت تعداد دانه ها در بلال کاهش می یابد. علت اصلی این عمل گرده افشانی ضعیف و یا کمبود کربوهیدرات برای پر کردن بلال ذکز میکنند . توقف رشد و کلروز بین رگبرگی در برگ های جوان و ظهور نقاط قهوه ای رنگ روی حاشیه برگ های جوان نیز نشانه کمبود منگنز است.

mn1

cornMndef

دیدگاهتان را بنویسید