مناطق ذرت کاری ایران

ذرت دانه‌ای در ایران نیز به ویژه در سال‌های اخیر به دلیل نقش و اهمیت آن در جیره غذایی طیور(70-65 درصد جیره غذایی طیور) روند رشد قابل توجهی را داشته است. به طوری که، در فاصله سال‌های 84- 1371 سطح کشت آن از 64076 به 276378 هکتار و میزان تولید آن از 412.715 هزار تن به 1.995 میلیون تن رسید. علیرغم این که سطح کشت به بیش از 4 برابر افزایش یافت، عملکرد دانه در همین دوره از 6.877 به 7.222 تن در هکتار افزایش یافت که در مقایسه با میانگین جهانی (4.755 تن در هکتار)، افزایش چشمگیری نشان می‌دهد که حاکی از مساعد بودن شرایط اقلیمی کشور برای زراعت این محصول، ارقام پر محصول، سازگار و مناسب، یافته‌های تحقیقاتی و در دسترس بودن توصیه‌هایی در زمینه‎های مختلف زراعت این محصول می‌باشد.

مناطق ذرت کاری ایران به طور کلی در سه اقلیم واقع می‌شند:

      1. اقلیم معتدل (46-40% اراضی ذرت کاری کشور)

45-40% اراضی ذرت کاری استان فارس

             75% اراضی ذرت کاری استان کرمانشاه

             90% اراضی ذرت کاری استان اصفهان

             90% اراضی ذرت کاری استان قزوین

      و بخش اعظم ذرت کاری در استان‌های لرستان، خراسان رضوی و بخش‌هایی از ذرت کاری در استان کرمان و…

ذرت در ایران1

2. اقلیم گرمسیری (حدود46-45% اراضی ذرت کاری کشور)

            45-40% اراضی ذرت کاری استان فارس

 20% اراضی ذرت کاری استان کرمانشاه 

             100% اراضی ذرت کاری استان خوزستان

             90% اراضی ذرت کاری استان کرمان

             و بخش اعظم ذرت کاری در استان‌های بوشهر، ایلام، بلوچستان و…

    3. اقلیم سرد (حدود10-8% اراضی ذرت کاری کشور)

15-10% اراضی ذرت کاری استان فارس 

10% اراضی ذرت کاری استان اصفهان

5% استان کرمانشاه

60% استان مرکزی 

           و بخش‌هایی از ذرت کاری در استان‌های چهار محال بختیاری، ایلام، کردستان و … را شامل می‌شود.

سطح زير كشت ،توليد و عملكرد ذرت دانه اي در سال1389

نام استان سطح زیر کشت(هکتار) میزان تولید(تن) عملکرد(کیلوگرم/هکتار)
خوزستان 101293 717138 7080
فارس 36434 305317 8380
کرمانشاه 25461 232043 9113
جنوب کرمان 19564 129925 6641
کرمان 15048 86407 5742
قزوین 6308 66706 10575
سایر استان­ها 60904 369623 6069
کل کشور 265012 1907159              7196

دیدگاهتان را بنویسید