مقدمه سورگوم

مقدمه:

اهميت گياهان علوفه اي بر كمتر كسي پوشيده است.توليدات گياهان علوفه اي يا بطور عام علوفه گرچه به عنوان غذاي دام و طيور معروف است ولي غير مستقيم به غذاي انسان مربوط مي شود. تعدد فرآورده هاي دامي و نقش آنها در تغذيه و ساير نيازمنديهاي انسان، جايگاه خاص گياهان علوفه اي را نشان مي دهد. اشتغال زائي پرورش دام، طيور، زراعت گياهان علوفه اي و صنايع وابسته به فراورده هاي آنها، خيلي زياد است و زماني كه به بررسي تك تك آنها پرداخته شود اهميت اين گياهان بيش از پيش معلوم مي گردد. گياهان زيادي جهت توليد علوفه كشت مي گردد كه در بين آنها دو خانواده غلات و لگومينوز معروف تر از بقيه هستند. در بين گياهان علوفه اي خانواده غلات، سورگوم علوفه اي با توجه به ظرفيت توليد بالا، سازگاري با شرايط اقليمهاي مختلف و نحوه مصارف گوناگون جايگاه خاصي دارد. 

دیدگاهتان را بنویسید