معرفی سورگوم دانه ای

سورگوم دانه ای

سورگوم براساس موارد مصرف به پنج گروه عمده تقسيم مي شود كه بر اساس سطح زیر کشت و اولویت به قرار زیر است:

1- سورگوم دانه ای

2- سورگوم علوفه ای

3- سورگوم علفی

4- سورگوم شیرین

5- سورگوم جارویی 

نام هر گروه تا اندازه ای گویای موارد مصرف آنهاست.  بیشترین سطح زیر کشت سورگوم در دنیا به نوع سورگوم دانه ای اختصاص دارد . بنابراین سورگوم در دنيا در وهله اول بعنوان يك غله مطرح است ولي به علت كمبود علوفه سبز در ايران نوع علوفه اي آن در اولويت توليد قرار گرفته است.

 

Bagged grain sorghum head

 

مصارف سورگوم دانه­ ای 

موارد مصرف‌ سورگوم‌ دانه‌اي‌ به‌ موازات‌ مصارف‌ جو و ذرت‌ مي‌باشد، از آن‌ به عنوان‌ غذاي‌انسان‌ و جهت تهيه‌ خوراك‌ دام‌ و طيور و همچنين‌ درصنايع‌ نشاسته‌ و الكل‌سازي‌ استفاده‌ مي‌شود.

تركيبات‌شيمايي‌دانه‌سورگوم‌بسته‌به‌ارقام ‌مختلف‌،متفاوت‌مي‌باشد.ميزان‌پروتئين‌آنهااز 8 تا 16درصدتغييرمي‌كندوارقام‌تجارتي‌داراي‌ 10تا 13درصدپروتئين‌مي‌باشند.مقاديرلايزين‌،متيونين‌،فيبر خام‌،خاكستروفسفرسورگوم‌بطورمتوسطمشابه‌ذرت ‌است‌.

مزاياي سورگوم دانه اي

1- سازگاري به اكثر شرايط آب و هوايي ايران و مصرف آب كمتر

2-پروتيين خام، چربي خام، خاكستر، الياف خام، فسفر و ماده خشك مشابه ساير غلات

3-انرژي متابوليسمي سورگوم دانه اي كم و متوسط تانن نه تنها با ذرت دانه اي اختلاف معني دار ندارد بلكه سورگوم از نظر انرژي متابوليسمي ظاهري(AME) و انرژي متابوليسمي حقيقي(TME)بالاتر از ذرت قرار مي گيرد.

4-تانن تا 2 درصد نه تنها هيچگونه محدوديتي در تغذيه بوجود نمي آورد بلكه به عنوان يك آنتي اكسيدان عمل مي كند و يك صفت مثبت در تغذيه قلمداد مي گردد از بروز ناراحتي هاي متابوليكي و افت چربي شير جلوگيري مي كند، توليد شير و تركيبات آن( مقدار و درصد چربي، پروتيين و لاكتوز) بطور معني دار افزايش مي يابد از تجزيه پذيري زود هنگام ماده خشك، پروتيين و نشاسته كه در غلاتي مثل جو سريع انجام ميگيرد جلوگيري مي كند و ضريب تبديل غذا را بالا مي برد . خوشبختانه ارقام اصلاح شده در ايران كمتر از نیم درصد تانن دارند.

5-در تغذيه طيور از سورگوم دانه اي درصد عضله سينه نسبت به وزن بدن افزايش مي يابد و عضله سينه در راندمان لاشه مهمترين شاخص مي باشد.

6-سورگوم دانه اي در استحكام پوسته و ضخامت پوسته تخم مرغ اثر مثبت دارد.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید