سورگوم علوفه ای

پگاه

مشخصات سورگوم پگاه جهت درج در فهرست ملی ارقام گیاهی ایران نام عمومی: سورگوم علوفه ای و شیرین نام علمی:  Sorghum

بیشتر بخوانید

اسپید فید

مشخصات سورگوم اسپید فید جهت درج در فهرست ملی ارقام گیاهی ایران نام عمومی: سورگوم علوفه ای نام علمی:  Sorghum

بیشتر بخوانید