مروری ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮ ﺟﻮاﯾﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ آب؛ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﻧﺎﻣﺰدی ﮐﺴﺐ ﺟﻮاﯾﺰ و ﻣﻌﺮﻓﯽ نموﻧﻪ ﺟﻮاﯾﺰ درﯾﺎﻓﺘﯽ

آب ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ارزش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به  شمار ﻣﯽ رود  و از مهمترین مؤلفه ها درحفظ تعادل و پایداری اکوسیستم  و محیط زیست است. امروزه عوامل متعددی باعث  بروز مشکلات آبی و مسائل مرتبط با آن در سراسر نقاط دنیا شده است. دولت ها و ملت های مختلف همواره دنبال شناخت صحیح مسائل آبی و ارائه راه کارهای مناسب در حل معضلات آن بوده و هستند. همین امر موجب گرد هم آمدن دولت ها، سازمان ها و متولیان آب دنیا در رویدادهای مهم بین المللی با موضوع آب شده است. از این رو برخی سازمان های جهانی و دولت های جهان هر ساله مراسم و جشنواره های معتبر بین المللی را برگزار می کنند که هدف آنها ارتقاء اهمیت بحث آب، ارائه ی گفتمان جهانی آب و یهره گیری از خرد جمعی جهانی در حل مسائل مرتبط با آب است. در اغلب این رویدادها، جوایز مطرحی به اشخاص حقیقی یا حقوقی که در زمینه مسائل و مشکلات آبی فعالیت های شاخصی انجام داده باشند، اعطا می شود. هدف از ارائه مقاله حاضر معرفی اجمالی مهمترین رویدادها در این زمینه و بررسی عوامل مؤثر در کسب موفقیت در این رویدادها می باشد.

واژه های کلیدی: آب، پایداری، جشنواره های بین المللی، قابلیت تعمیم، نوآوری.

مروري بر جوايز جهاني آب

دیدگاهتان را بنویسید