مدیریت مزرعه گندم آبی

تغذیه

تغذیهMineral Nutrition)) گندم برای رشد مطلوب به بسیاری از مواد غذایی نیاز دارد. بخصوص اکسیژن (48% از ماده خشک) کربن

بیشتر بخوانید