مدیریت تغذیه گیاه گندم و کلزا در شرایط تنش سرما

شدت خسارت یخبندان یا سرمای زیر صفر درجه در گیاهان زراعی به فاکتورهای متفاوتی مانند مرحله رشد گیاه یا  میزان رسیدگی محصول، میزان کاهش دما و طول زمانی که گیاه در معرض این خطر قرار گرفته وابستگی دارد. مقاومت در برابر خسارت یخبندان یکی از ویژگی های گیاهان زراعی زمستانه در ماه های سرد زمستان میباشد. با افزایش دما، این  مقاومت  را از دست داده و با خروج از مرحله زمستان گذرانی شروع به رشد مینماید. با پیشرف  مراحل رشد گیاه، میزان  آسیب پذیری گیاه افزایش می یابد و بسته به شدت خسارت یخبندان و مراحل مختلف رشد گیاه، تأثیر آن بر عملکرد محصول متفاوت میباشد.

download (7)

علایم و نشانه های خسارت سرما میتواند در اغلب مراحل مهم رشد گیاهان زراعی زمستانه مشاهده شود. تواتر شب های بسیار سرد پس از روزهای گرم منجر به ایdownloadجاد یک نوار رنگی زرد تا سفید یا ارغوانی بر روی بر گهای جوان و نوظهور میگردد. به مرور که گیاه با شرایط سرما خو میگیرد، علایم سرمازدگی کاهش مییابد. بعد از اینکه گیااه در اثر کاهش دما در پاییز به سرما عادت نمود، قادر است در برابر ماه های خیلی سرد نیز با حداقل اثرات زیان بار پایدار بماند.

تغذیه گندم و کلزا در سرما