لكه قهوه ­اي نواري جو

لكه قهوه ­اي نواري جو (Barley stripe)

نام علمي قارچ عامل بيماري در مرحله ­ي جنسي، Pyrenophora graminea است كه از قارچ­ هاي آسكوميست است. بيماري در مزرعه به­ صورت شکل غير­جنسي قابل ديدن است و به­نام علمي Drechslera graminea (مترادف Helminthosporium gramineum) خوانده مي­ شود كه از قارچ­ هاي ناقص است.

علامت­هاي بيماري

نخست لكه ­هاي زرد­ رنگ طولي روي برگ­ هاي اوليه ( برگ­هاي دوم و سوم) تشكيل مي­ شود كه كم­ كم با رشد گياه و توسعه­ ي برگ­ها، لكه­ هاي نواري زرد­رنگ بين رگ­ برگ­ها ظاهر گشته و با گذشت زمان رنگ نوار­ها قهوه ­اي شده و در شرايط محيطي مناسب، نوار­ها در تمام طول برگ امتداد مي يابد. در آلودگي­ هاي شديد نوار­ها به هم پيوسته، پهنك برگ در محل نوار­ها شكافته، برگ­ ها خشك شده و ريش ­ريش مي­ شوند. هم­چنين در گياهان خيلي آلوده، سنبله ظاهر نشده و در صورت ظاهر­شدن به­ صورت پيچ­ خورده، قهوه ­اي­ رنگ، بدون بذر و يا داراي بذره اي ضعيف و لاغر مي­ باشند.

تعيين درجه ­ي آلودگي و واكنش ارقام و لاين ­هاي جو به بيماري لكه­ ی­ قهوه­ اي­ نواري جو با استفاده از روش ماتور و بتنگار (Mathur and Bhatnagar, 1992) صورت مي­ گيرد. در اين ارتباط براي هر رقم درصد بوته­ هاي آلوده را در رديف كاشت يا واحد سطح محاسبه كرده و براساس آن مقاومت يا حساسيت به شرح زير تعريف مي­ شود.

VR (بسيار مقاوم): هيچ علامتي از بيماري ديده نمي شود.

R ( مقاوم): 5-1 درصد از بوته ­ها آلوده هستند.

MR ( نيمه مقاوم): 10-5/1 درصد از بوته­ ها آلوده هستند.

MS ( نيمه حساس): 25-10/1 درصد از بوته­ ها آلوده هستند.

S ( حساس):50 -25/1 درصد از بوته­ ها آلوده هستند.

VS(خيلي حساس): بيش از 50 درصد از بوته­ ها آلوده هستند.

يادداشت­ برداري از اين بيماري در زمان برگ پرچم تا تشكيل سنبله در جو (تا زماني­كه هنوز برگ­ هاي گياه سبز هستند) در دو تا سه نوبت به فاصله­ی 7 روزصورت مي­ گيرد.

brown3

علامت­هاي بيماري لكه قهوه­اي نواري جو

( عكس­ها از ذاكري 1387)

دیدگاهتان را بنویسید