لكه سپتوريايي برگ گندم

لكه سپتوريايي برگ گندم (Septoria leaf blotch )

نام علمي شكل جنسي قارچ عامل بيماري كه از قارچ­ هاي آسكوميست است و به­ ندرت در طبيعت تشكيل مي­ شود، Mycosphaerella graminicola است. در مزارع به­ طور عمده شکل غير­جنسي قارچ، عامل بيماري كه از گروه قارچ ­هاي ناقص است پديدار مي­ شود و با نام علمي Septoria tritici خوانده مي­ شود.

علامت­ هاي بيماري

علامت هاي اوليه­ ي بيماري نخست به ­صورت لكه­ هاي رنگ پريده يا زرد رنگ (كلروتيك) بدون شكل خاص يا نامنظم كه در سطح زيرين برگ­ هاي پاييني به­ خصوص آن­هايي كه نزديك به سطح خاك هستند پديدار مي­ شوند. در صورت مناسب بودن شرايط محيطي، لكه­ ها توسعه پيدا كرده و به­ صورت اشكال بي­ قاعده ديده مي ­شوند. در مرحله­ ي بعد لكه­ ها بزرگ­تر شده و به حالت سوخته و به رنگ زرد و سرانجام به رنگ قهوه ­اي در­مي ­آيند. در صورت فراهم بودن شرايط مناسب، لكه­ ها روي برگ­ هاي بالاتر هم پديدار مي­ شوند. با پيش­رفت بيماري و گذشت زمان لكه­ ها نكروزه و خشك مي­ شوند. افزون بر ظهور لكه­ هاي قهوه­اي رنگ روي سطح برگ، تشكيل اندام ­هاي باروري قارچ (پيكنيدها) كه به صورت نقاط ريز و سياه رنگ در متن لكه ها ديده مي ­شوند، كمك شاياني در تشخيص صحيح بيماري و ارزيابي ­ها مي ­كند. در آلودگي ­هاي متوسط تا شديد تراكم پيكنيد­ها روي لكه­ ها افزايش مي ­يابد.

تعيين درجه ­ي آلودگي و واكنش ارقام و لاين­ هاي گندم به اين بيماري همانند بيماري سفيدك پودري براساس روش دو رقمي 99-00 ارايه شده توسط ايال و هم ­كاران (Eyal et al., 1987) است.

يادداشت ­برداري از اين بيماري از مرحله­ ي ظهور برگ پرچم تا مراحل خميري نرم تا متوسط و يا تا زماني­ كه گياه گندم كمينه داراي چهار برگ سبز است در دو تا سه نوبت به فاصله­ ي 7 تا 10 روز انجام مي ­شود.

Septoria1

علامت­ هاي بيماري لكه­ سپتوريايي روي سطح برگ گندم

Septoria2

علامت ­هاي شديد بيماري لكه­ سپتوريايي برگ گندم در مزرعه

(عكس برگرفته از Prescott et al., 1986)

Septoria3

علامت­ هاي پيش­رفته­ بيماري لكه­ ی سپتوريايي و حضور پيكنيدها

روي سطح برگ گندم(عكس برگرفته از Murray et al., 1998 )

Septoria4

درجه­ هاي مختلف شدت آلودگي گندم(درصد اشغال شده از سطح برگ) توسط

لكه سپتوريايي برگ گندم (عكس برگرفته از Stubbs et al., 1986)

 

دیدگاهتان را بنویسید