علف های هرز و بیماری ها

علف های هرز :

وجود علف های هرز در مزارع از این نظر که برروی رشد گیاهان زراعی اثر نامطلوب دارند همواره مشکل ساز بوده است. لذا مبارزه با علف های هرز با روش های متفاوت شیمیایی زراعی و مکانیکی مد نظر قرار می گیرد . علف های هرز مزارع تریتیکاله مشابه علف های هرز در مزارع گندم می باشد بدین جهت کلیه روش هایی که برای مبارزه با علف های هرز مزارع گندم استفاده می شود در مورد تریتیکاله هم بکار گرفته می شود . امروزه بطور گسترده از روش مبارزه شیمیایی جهت کنترل علف های هرز استفاده می شوند .البته باید توجه نمود استفاده از علف کش ها جهت کنترل علف های هرز زمانی مؤثر خواهد شد که گیاهان به مرحله بلوغ نرسیده باشند. از طرفی استفاده از روش های مبارزه زراعی و مکانیکی از قبیل تهیه بستر مناسب بذر استفاده از بذور پاک و غیر آلوده رعایت تناوب زراعی کاشت بموقع و استفاده از ماشین آلات بخصوص می تواند جهت کنترل علف های هرز به مراتب از مبارزه شیمیایی موثرتر واقع گردد . ذکر این نکته حائز اهمیت است از آنجاییکه تریتیکاله  در مراحل ابتدایی مانع رشد یا سبب کاهش رشد علف های هرز می گردد و خود نوعی کنترل بیولوژیکی است که از طرف تریتیکاله اعمال می گردد .

بیماری ها :

وجود بیماری ها در تریتیکاله احتمالاً بدلیل عدم گستردگی کاشت در دنیا بویژه عدم کاشت در نقاطی از جهان که وجود عوامل بیماری زا در آن نقاط شایع است هنوز بطور جدی یک فاکتور محدود کننده عملکرد شناخته نشده است. با افزایش تولید تجاری و افزایش سطح زیر کشت در مناطق اقلیمی متفاوت بنظر می رسد علائم بیماری های مختلف نیز ظهور نمایند .

pest1

دیدگاهتان را بنویسید