علائم مسمومیت عناصر غذایی در گندم

مسمومیت فسفر و بُر در گیاهانی که در خاک­ های شنی ایجاد می ­شوند، ایجاد می­ گردد. مسمومیت آلومینیوم در خاک­ های اسیدی شنی لومی ظاهر می­شود. مسمومیت منگنز، حتی اگر معادل 30 برابر کود شیمیایی مورد نظر مصرف گردد، ایجاد نمی­شود. در تیماری که مقادیر مختلف فسفر و بُر در آن­ها مصرف می­گردد، گیاهان بیشترین رشد را دارند. در مورد آلومینیوم چون میزان اسیدیته خاک نیز برای ایجاد مسمومیت آلومینیوم کفایت می­کند، لذا در انجام آزمایش­های مربوط به مسمومیت آلومینیوم جهت کاهش اسیدیته خاک از آهک استفاده می­کنند. تشخیص علائم مسمومیت فسفر، بُر و آلومینیوم از یکدیگر مشکل است. ظهور علائم مسمومیت این عناصر در برگ­های پیر از نوک برگ شروع می­گردد ( تصویر 39)، ولی با توجه به شدت کلروز و گسترش آن­ها از همدیگر متفاوت هستند.

دیدگاهتان را بنویسید