سپیده

مشخصات سورگوم سپیده جهت درج در فهرست ملی ارقام گیاهی ایران

نام عمومی: سورگوم دانه ای

نام علمی:  Sorghum bicolor(L.) Moench

نام رقم: سپیده

نام به‌نژادگر(ان): عزیز فومن، علی اکبر مختارزاده، علیرضا بهشتی و عالیه امامی

مالک رقم: مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

مالک رقم: مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

منشاء رقم: از تلاقی رقم داخلی با خارجی

شجره یا روش اصلاحی: به روش پدیگری یا شجره ای

سال معرفی رقم: 1376

ویژگیهای اصلی رقم که بیانگر خصوصیات زراعی/باغی مهم (عملکرد، مقاومت به تنش های زنده و غیر زنده، ارزش‌های کیفی و …) در زمان معرفی رقم بوده است:

 1- متوسط رس بودن 

 2- تک ساقه بودن

 3- پاکوتاه بودن

 4- میانگین ارتفاع بوته 135 سانتی متر

 5- برداشت مکانیزه

 6- عملکرد بالا 10- 7 تن در هکتار

 7- رقم خالص بودن جهت راحتی تولید بذر

 8- جهت تغذیه انسان، خوراک دام و طیور، صنایع نشاسته سازی

مناطق یا اقلیم‌های توصیه شده کشت رقم:  مناطق معتدل، گرم، گرم و خشک

 

دیدگاهتان را بنویسید