سياهك آشكار گندم و جو

سياهك آشكار گندم و جو (Loose smut)

عوامل بيماري سياهك آشكار گندم و جو، دو قارچ از قارچ ­هاي بازيديوميست به ­ترتيب به­ نام هاي Ustilago tritici و Ustilago nuda است.

علامت­ هاي بيماري:

برعكس سياهك پنهان، نشانه­ هاي بارز بيماري در مرحله­ ي تشكيل سنبله در مزرعه به­ طور كامل مشخص است. سنبله ­هاي آلوده كمي قبل از سنبله­ هاي سالم در مزرعه پديدار مي­ شوند و تمام قسمت ­هاي سنبله به صورت توده­ ي سياه ­رنگ اسپور(تليوسپورها) در­ مي­ آيد. توده ­ي اسپور بوسيله ­ي غشايي نازك پوشيده مي­ شود ولي به­ دليل ظريف بودن اين غشا و پاره شدن آن، اسپورها به ­آساني به ­وسيله باد و يا ضربه از سنبله ­ها جدا شده و مي ­ريزند و پس از مدتي محور لخت شده­ ي سنبله باقي مي­ ماند.

درجه­ ي آلودگي و واكنش ارقام و لاين­ هاي گندم و جو نسبت به بيماري سياهك آشكار همانند سياهك پنهان معمولي بر اساس درصد سنبله­ هاي آلوده تعيين مي­ شود:

مصون (0): بدون آلودگي

مقاوم (R): آلودگي 5 درصد يا كم­تر

نيمه ­مقاوم (MR): آلودگي 5 تا 10 درصد

نيمه­ حساس (MS): آلودگي بيش از 10 درصد تا 15 درصد

حساس (S): آلودگي 15 تا 20 درصد

خيلي­ حساس (VS): آلودگي بيش از 20 درصد

loose_smut

دیدگاهتان را بنویسید