زنگ زرد یا زرد نواری گندم

عامل بيماري زنگ زرد يا زنگ نواري گندم قارچي از بازيديوميست به­ نام Puccinia striiformis f. sp. tritici است.

علامت­ هاي بيماري زنگ زرد به ­دليل اين­كه براي رشد و توسعه نسبت به دو زنگ قهوه ­اي و سياه به دماي پايين ­تري نياز دارد، در فصل بهار زودتر از دو زنگ ديگر در مزارع پديدار مي­ شود.

نشانه­ هاي بيماري برروي برگ­ ها ( بويژه برگ پرچم ) به صورت جوش­ هاي ريز زرد رنگ تا نارنجي است كه به­ حالت خطوط نقطه ­چين در هردو سطح برگ و به­ موازات رگبرگ ­ها نمايان مي­ شود (جوش­ هاي بهاره). گسترش اين خطوط نقطه­ چين روي برگ­ ها حالت نواري شكل به موقعيت جوش­ ها مي ­دهد و به اين لحاظ به زنگ زرد، زنگ نواري نيز گفته مي­ شود.

هر كدام از جوش ­ها در­برگيرنده ­ي تعداد زياد و بي ­شماري اسپور­هاي گرد تك­ سلولي و ريز و فعال به­ نام يورديوسپور(Urediospore) است. در پايان دوره­ ي رشد گندم و با گرم شدن هوا كه شرايط محيطي براي رشد و توسعه ­ي بيماري، نامناسب مي­ شود، در محل جوش­ هاي بهاره، جوش­ هاي پاييزه (تليوم) به رنگ سياه تشكيل مي­ شود كه حاوي اسپورهاي دوسلولي با ديواره­ ي ضخيم به­ نام تليوسپور (Teliospore) هستند كه تا چندي قبل تصور مي رفت هيچ نقشي در ايجاد بيماري و بقاي قارچ در طبيعت ندارند.

در سال 2009 در آمريكا مراحل اسپرموگونيوم و اسيديوم زنگ زرد روي چند گونه­ ي زرشك(Berberis vulgarisشناسايي شد و ارتباط آن با مراحل رشد قارچ روي گندم به اثبات رسيد. گفتني است كه زنگ زرد گندم به دليل فعال بودن چرخه­ ي توليد يورديوسپور در طبيعت مي ­تواند بدون اتكا به تكميل مراحل سيكل جنسي، قدرت بيماري ­زايي و ايجاد آلودگي در ميزبان را دارد. در شرايط مساعد حرارتي و رطوبتي(هواي خنك و مرطوب)، نشانه­ هاي بيماري افزون بر برگ­ ها روي اندام­ هاي مختلف گندم (اغلب ارقام حساس) مانند غلاف، ساقه، خوشه، گلوم، گلومل و ريشك ­ها نيز ديده مي ­شود. در سال­ هاي اپيدمي و در مناطقي كه شدت بيماري روي ارقام حساس بالا باشد، عملكرد محصول به­ طور قابل توجه پايين آمده و بذر­ ها به درجه­ هاي مختلف كوچك، لاغر و چروكيده در­مي ­آيند. بذر­ها ي ياد­شده از نظر مصارف غذايي و بذري داراي كيفيت پايين و شايد نا­مطلوب باشند.

يادداشت­ برداري از واكنش لاين ­ها و ارقام گندم به زنگ زرد در مرحله ­ي گياه كامل در مزرعه به صورت درصد پوشش آلودگي (شدت آلودگي) روي برگ پرچم و تيپ آلودگي آن به ترتيب با استفاده از روش اصلاحي مقياس كوب(The Modified Cobb,s Scale)  پيش­نهاد شده توسط پترسون و همكاران(Peterson et al., 1948) و روش رولفز و هم­كاران (Roelfs et al., 1992)در زماني­كه تيپ و شدت آلودگي روي رقم شاهد حساس،80S  به بالا باشد؛ انجام مي ­شود. به­ طور معمول دو تا سه نوبت يادداشت­ برداري به فاصله­ ي 7 تا 10 روز لازم است.

دیدگاهتان را بنویسید