ذرت در جهان

ذرت گياهي روز كوتاه ويا روز خنثي است و كمترين دما بر اي جوانه زدن آن 10 درجه ودر شرايط بهينه 18تا20 درجه سانتیگراد ميباشد .براي شروع گل دهي ودانه بستن نياز به تشعشع دارد ومخصوصا رسيدن نور به 5تا6 برگ انتهائي ضروري است والا دانه نمي بنددو آنقدربه رشد رويشي خود ادامه ميدهد تاسرما آنرا متوقف كند ولي بلال توليد نخواهد كرد .

درصورتيكه ميانگين روزانه درجه حرارت درطول فصل رشد بيش از20 درجه سانتيگراد باشد ارقام ذرت زودرس ظرف 80 تا 110 روز وارقام متوسط رس ظرف 110 تا 140 روزبه حد رسيدن كامل دانه ميرسند. اگرميانگين درجه حرارت روزانه كمتر از 20 درجه سانتيگراد باشد زمان لازم براي رسيدن دانه طولاني تر خواهد شد وبه ازاي هر 5/0 درجه كاهش دما 10 تا 20 روز به اين مدت اضافه ميگردد ، بطوريكه در ميانگين 15 درجه رسيدن دانه ذرت200 تا 300 روز طول رشد نياز دارد .

در مناطقي كه متوسط روزانه درجه حرارت بين 10تا15 درجه سانتيگراد است فقط كشت ذرت بمنظور برداشت علوفه اي مناسب خواهد بود وبنابراين دربسياري از جاهها كه بدليل سرماي زودرس وپائين بودن درجه حرارت، امكان توليد دانه وجود ندارد ميتوان ذرت علوفه اي كاشت.

ذرت تحمل يخبندان را ندارد ولي گرماي زياد و خشك تا 45 درجه را در صورت رسيدن آب كافي مي پذيرد. ارقام زودرس ذرت به 1800درجه روز، متوسط رس به 2500 تا 3000 درجه روز ودير رس به 3700 درجه روزحرارت نياز دارند تاتوليد دانه نمايند .

دركشور هاي پيشرفته امروزه با تكنيك هاي جديد كشت ،تراكم بوته در واحد سطح را افزايش ميدهندتاهربوته فقط يك بلال درشت داشته باشد وعملكرد محصول بالا برود و در ذرت علوفه اي اين افزايش تراكم تا 50% هم امكان پذير هست ولي درصد بلال كمتر وميزان ساقه وبرگ افزايش مي يابد.

مقاومت اين گياه به شوري خاك كم است،بطوريكه ازECe7/1به بالا كاهش عملكرد آن شروع ودرECe 10به 100% می­رسدوذرت ازبين ميرود.

از نظر كودپذيري گياهي بسيار تو ا نمند بوده ودرمقابل تغذيه مناسب واكنش خوبي از خود نشان ميدهد ولذابا درنظر داشتن شرايط فيزيكي خاك توانمندي جذب تا200 كيلو ازت 50 تا 80 كيلو فسفر و 60 تا 100 كيلو پتاس خالص در هكتار را دارد .

درمجموع ذرت گياهي باپتانسيل زياد در توليد است كه تحمل بسياري مشكلات را داشته وبراحتي خودرا با شرايط محيطي اطرافش سازگار ميكندوتوانمندي بالائي دارد ، يعني گياهي همه فن حريف است . نميتوان ادعا كرد كه در چند دهه گذشته پتانسيل توليد در ارقام جديد ذرت آنقدر بالا رفته باشدكه اين افزايش

توليد امروز مرهون آن تك بوته باشد ، بلكه مجموعه اي از اقدامات كه براي افزايش نسبت زاويه برگ به ساقه، مقاومت گياه به خوابيدگي ، تحمل تراكم بيشتر ، مقاومت به آفات وبيماري ها ، بكارگيري تكنولوژي هاي مدرن درمزرعه، تغذيه خوب و آبياري مناسب، انجام پذيرفته باعث افزايش توليد در ذرت شده وكشت اين محصول را اقتصادي كرده است.

دیدگاهتان را بنویسید