سورگوم دانه ای

پیام

مشخصات سورگوم پیام جهت درج در فهرست ملی ارقام گیاهی ایران نام عمومی: سورگوم دانه ای نام علمی:  Sorghum bicolor(L.)

بیشتر بخوانید

سپیده

مشخصات سورگوم سپیده جهت درج در فهرست ملی ارقام گیاهی ایران نام عمومی: سورگوم دانه ای نام علمی:  Sorghum bicolor(L.)

بیشتر بخوانید

کیمیا

مشخصات سورگوم کیمیا جهت درج در فهرست ملی ارقام گیاهی ایران نام عمومی: سورگوم دانه ای نام علمی:  Sorghum bicolor(L.) Moench

بیشتر بخوانید