تریتیکاله

ارزش اقتصادی :

سیستم استفاده دو منظوره (علوفه سبز+ دانه) همواره از سیستم تک منظوره (فقط محصول دانه ای) از نظر ارزش اقتصادی برتر است. دامداران در مرکز، غرب و جنوب استان خراسان رضوی و خراسان جنوبی برای یک مرحله سرچر مزارع گندم مبالغی معادل 10تا 20 میلیون ریال پرداخت می نمایند. با توجه به پتانسیل بالای تریتیکاله و سازگاری آن با شرایط سرچر (یا برداشت علوفه) به دلیل قدرت جبران بسیار عالی پس از برداشت، تجربیات نشان می دهد پس از یک مرحله سرچر مزارع تریتیکاله در اواخر زمستان یا اوایل بهار، کشاورزان نسبت به آبیاری و مصرف کود سرک اقدام می نمایند و گزارش شده عملکرد دانه در این شرایط حدود 6 تا 7 تن دانه بوده است زیرا تنش چرا عملکرد دانه را حدود 10تا 20 درصد کاهش می دهد. که از نظر ارزش اقتصادی با محاسبه قیمت دانه از قرار کیلویی 900 تومان معادل 5.4 تا 6.3 میلیون تومان عاید کشاورزان خواهد شد. 

قدرت جبران (Recivery):

یکی از ویژگی های ژنوتیپ های تریتیکاله مقاومت مطلوب در برابر سرما و قدرت جبران بالا می باشد که از والد پدری خود که همان چاودار است به ارث برده اند. شواهد نشان می دهد که طی سال های گذشته که سرماهای سخت و کشنده در طی پاییز و زمستان حادث شد، ارقام تریتیکاله در مناطق مرکزی، شرقی و جنوبی استان خراسان رضوی از تحمل قابل قبولی نسبت به سرما در مقایسه با ارقام گندم و جو برخوردار بودند.

wheat-page

تحمل به خشکی

 در برخی از مناطق دنیا از جمله در دیمزارهای کشور ترکیه از ارقام متحمل به خشکی تریتیکاله به عنوان یک محصول موفق در کشت دیم استفاده می نمایند. همچنین به دلیل انتقال صفات مطلوب از والدین به این محصول در آزمایشات مختلف نیز ارقام تریتیکاله از تحمل خوبی به خشکی سراسری و انتهای فصل برخودار بودند. در سال 1383 ناظری گزارش نمود که عملکرد دانه ژنوتیپ ET-79-17 با انجام یک آبیاری در بهار و در مرحله گرده افشانی و استفاده از نزولات جوی در بقیه مراحل رشد و نمو معادل 4650 کیلوگرم در هکتار بود. همچنین رقم جدید تریتیکاله سناباد در شرایط آبیاری تکمیلی و دیم مناطق غرب و جنوب غرب کشور از عملکرد قابل قبولی نسبت به گندم برخودار بوده است. نتایج فعالیت های تحقیقاتی نشان داد در خاک های سبک که از ظرفیت نگهداری پایین آب برخوردارند، ارقام تریتیکاله موقف تر از ارقام گندم و جو تشخیص داده شد.