تاثیر کاربرد خطی کار کف کار بر عملکرد گندم در استان فارس(شهرستان های لار و فسا)

  • مشخصات طرح

عنوان طرح :تاثیر کاربرد خطی­کار کف­کار بر عملکرد گندم در شهرستان لار و فسا در استان فارس

اجراكنندكان :

الف – مجري مسئول :

  1. علي اكبرصلح جو – عضوهيئت علمي بخش تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي فارس

ب – مجريان :

  1. سید ابراهیم دهقانیان – عضوهيئت علمي بخش تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي فارس
  2. علیرضا پرویزی- رئیس اداره فن­آوری های مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی فارس
  3. نادر شکری- کارشناس اداره فن­آوری های مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی فارس

ج- همکاران:

  1. ابوذر جوکاری- مدیر عامل تعاونی تولید سبز دشت کلون جویم لار
  2. رحمان رهسپاری- کارشناس مسئول واحد مکانیزاسون کشاورزی لار
  3. عبدالرحیم اسماعیل پور- کارشناس مسئول واحد مکانیزاسون کشاورزی فسا
  4. ابراهیم علیزاده- کارشناس مسئول واحد زراعت کشاورزی فسا

 تاريخ شروع و مدت اجرا : ازسال 1394 به مدت 5/1 سال

محل اجرا : شهرستان­های لار و فسا

  • چكيده:

 با توجه به خشکسالی های اخیر و افزایش شوری در مزارع استان فارس، نیاز به یک دستگاه خطی کار مناسب برای این اراضی می باشد. از خطی کارهای مناسب برای این اراضی می توان به خطی کار کف کار اشاره نمود که می تواند به جای کاشت روی پشته، عملیات کاشت گندم را در کف جوی انجام دهد.

 در این پروژه تاثیر کاشت با دستگاه خطی کار کف کار بر عملکرد گندم و مقایسه آن با روش مرسوم (استفاده ازکود پاش سانتریفیوژ) در منطقه جویم لار و منطقه شیب کوه فسا در استان فارس انجام گرفت. جهت این بررسی پس از انتخاب زمین، عملیات خاک ورزی و تهیه بستر بذر انجام شد و سپس با مدیریت یکسان کشاورزان، آقایان صلاحی و بازیاری نسبت به اعمال تیمارهای کاشت با خطی کار کف کار و بذرپاش سانتریفیوز اقدام نمودند.

جهت بررسی تاثیر کارکرد دستگاه خطی کار کف کار و مقایسه آن با روش مرسوم میزان بذر مصرفی، نوع عملیات خاک ورزی و تهیه بستر بذر، شوری آب و خاک و عملکرد محصول اندازه گیری و درآمد کشاورز نیز محاسبه شد.

     نتايج نشان داد که استفاده از دستگاه خطی کار کف کار به ترتیب باعث افزایش 9/23  و 7/15 درصدی عملکرد گندم در مناطق لار و فسا و افزایش درآمد کشاورزان به ترتیب به میزان 22 میلیون ریال و 11 میلیون ریال شده است. بنابراین استفاده از دستگاه خطی کار کف کار در اراضی شور توصیه می شود.

کف کارNew Microsoft Word Document