اقلیم سرد

گندم نان رقم اروم

C-83-7لاین با پدیگریAlvand//NS732/Herکه از برنامه های هیبریداسیون داخلی ایجاد گردیده و تمام مراحل یک برنامه به نژادی را در ایستگاه های تحقیقاتی

بیشتر بخوانید