اسپید فید

مشخصات سورگوم اسپید فید جهت درج در فهرست ملی ارقام گیاهی ایران

نام عمومی: سورگوم علوفه ای

نام علمی:  Sorghum bicolor(L.) Moench

نام رقم: اسپید فید

نام به‌نژادگر(ان): عزیز فومن، اردلان مهرانی،  علیرضا بهشتی و علی اکبر مختارزاده

مالک رقم: مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

منشاء رقم: استرالیا (شرکت پاسیفیک سیدز)

شجره یا روش اصلاحی: در کشور منشا و از طریق  هیبریداسیون سورگوم با سودانگراس تولید شده است و در ایران از طریق Introduction   مورد توجه تولید کنندگان علوفه کشور قرار گرفت.

سال معرفی رقم:  1372

ویژگی های اصلی رقم که بیانگر خصوصیات زراعی/باغی مهم (عملکرد، مقاومت به تنش های زنده و غیر زنده، ارزش‌های کیفی و …) در زمان معرفی رقم بوده است:

1 -زود رس بودن

2- تیپ علفی جهت مصارف چرای مستقیم، علوفه تازه و علوفه خشک

3- چند چینه بودن( 3-2 چین در یک فصل زراعی)

4- راحتی تولید بذر هیبرید بخاطر تیپ والدین آن

5- متحمل به استرس های محیطی    

6- عملکرد علوفه تر 130 – 90 تن در هکتار و عملکرد علوفه خشک 21 – 17 تن در هکتار

مناطق یا اقلیم‌های توصیه شده کشت رقم: مناطق سرد، معتدل، گرم، گرم و مرطوب، گرم و خشک

دیدگاهتان را بنویسید