(اسكالد جو (كچلي برگ جو

سكالد جو (كچلي برگ جو) (Barley scald)

قارچ عامل بيماري از قارچ­هاي ناقص و نام علمي آن Rhynchosporium secalis (مترادف Marsonia secalis) است. شكل جنسي براي اين قارچ شناخته شده نيست.

علامت­هاي بيماري

علامت­هاي بيماري نخست به­ صورت ظهور لكه­ هاي خاكستري كم­رنگ تا تيره­رنگ بوده كه كم­كم به حالت آب­سوخته نمايان مي­ شود. شكل لكه­ ها به­ صورت بيضي يا نامنظم است. باپيش­رفت بيماري، متن لكه­ ها به رنگ خاكستري روشن تا سفيد و با حاشيه­ ي قهوه­ اي تيره­ رنگ در­مي­ آيد. تراكم لكه­ ها به­ طور ­معمول در محل اتصال برگ به ساقه (ته برگ­ها) بيش­تر است. در شرايط محيطي مناسب افزون بر برگ­ها، علامت­ها روي غلاف برگ­ها، گلوم­ها و ريشك­ها نيز ديده مي­شود.

تعيين درجه­ي آلودگي و واكنش ارقام و لاين­ هاي جو به اين بيماري مانند بيماري­هاي سفيدك پودري و لكه­ ی سپتوريايي برگ گندم براساس روش دو رقمي 99-00 ارايه شده توسط ايال و هم­كاران (Eyal et al., 1987) است كه عدد اول نشان­ دهنده پيش­رفت بيماري از پايين گياه به­ طرف سنبله و عدد دوم نشان­ دهنده­ ي شدت بيماري (درصد پوشش آلودگي ناشي از قارچ عامل بيماري روي برگ) يا سطحي از برگ صورت مي­ گيرد كه توسط بيماري اشغال شده است.

يادداشت­ برداري از اين بيماري در زمان برگ پرچم تا تشكيل سنبله (تا زماني­كه هنوز برگ­هاي گياه سبز هستند) در دو تا سه نوبت به فاصله­ ي 7 روز انجام مي­ شود.

با توجه به اعداد يادداشت­ برداري­ شده براي ارزيابي واكنش ارقام و لاين­ هاي جو به اين بيماري به شرح زير اقدام مي­ شود:

0 ( مصون): بدون هيچ­گونه علامت

R( مقاوم): از شماره­هاي كم­تر از 35 و 35 بر اساس سامانه­ي شماره­گذاري 99-00

MR( نيمه­ مقاوم): از شماره­ي 36 الي 45

MS( نيمه­ حساس): از شماره­ي 46 الي 65

S (حساس): از شماره­ي 66 الي 99

با توجه به سامانه ­ي نمره ­دهي فوق واكنش لاين يا رقم مورد مطالعه نيمه­ مقاوم است.

scald

علامت­هاي بيماري اسكالد (كچلي برگ جو)روي برگ جو

scald2

علامت­هاي بيماري اسكالد (كچلي برگ جو) روي برگ جو

scald3

مزرعه­ي جو آلوده به بيماري اسكالد (كچلي برگ جو)

(عكس برگرفته از Murray et al., 1998 )

دیدگاهتان را بنویسید