آبیاری تریتیکاله

در آزمایشاتی که در کشور صورت پذیرفته در شرایط حاصلخیزی محدود و بارش طبیعی طی سه سال (با بارش 433 ، 309 و 239 میلی متر طی دوره رویش) عملکرد دانه ارقام تریتیکاله حدوداً 21 درصد بر عملکرد گندم برتری داشته که به نظر می رسد در شرایط بسیار مناسب بارندگی تا 400 میلیمتر بهترین راندمان را دارا می باشد. بررسی های انجام شده در این شرایط محصول دانه در قطعات بدون درو بطور یکنواخت بیشتر از قطعات با یک یا دو چین درو علوفه بوده است. یک چین درو علوفه 20 تا 27 درصد و در شرایط بارندگی مناسب 10 تا 18 درصد کاهش محصول دانه داشته و به نظر می رسد برای تولید دانه بیشتر در شرایط دیم باید چین برداری علوفه انجام نگیرد.

در شرایط آبیاری بین عملکرد دانه و طول پر شدن آن همبستگی مثبت و قوی وجود دارد و در زمان پر شدن دانه نیاز به آب مشاهده می گردد و همچنین میزان آب بستگی به نوع برداشت نیز دارد. (شرایط دو منظوره علوفه و دانه) در استان خراسان رضوی پس از یک تا دو نوبت سرچر دادن در اوایل بهار اقدام به کوددهی و آبیاری های بعدی می نمایند. کشت آن در استان اکثراً در اراضی که از آب برخوردارند توصیه می شود و در کل اگر مانند گندم و جو آبیاری شود عملکرد بسیار خوبی خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید